ﺑﺮآورد و ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﯿﺎمدهای ﺗﻮﺳﻌﻪ

ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮات اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ

ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮات اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ به اختصار اتاف، ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﺗﺤﻠﯿﻞ، ﻧﻈﺎرت و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ ﯾﺎ ﻣﻨﻔﯽ رﺧﺪادﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي ﺷﺪه را پژوهش کرده و دانش لازم برای تحلیل و سیاست‌های تاثیرگذار در کیفیت زندگی افراد و اجتماعات انسانی را فراهم می‌کند. جامعه نگاران برنا در ارزیابی تاثیر و گزارش‌های شناخت همراه شما خواهد بود. 

نقش اتاف در بنگاه‌های اقتصادی

اﻣﺮوزه می‌توان اﺗﺎف را درﺑﺎره ﺗﺄﺛﯿﺮ ﭘﺮوژهﻫﺎ، ﻃﺮحﻫﺎ و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ، ﭼﻪ ﻗﺒﻞ از اﺟﺮا و ﭼﻪ ﺑﻌﺪ از اﺟﺮا داﻧﺴﺖ تا ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﺧﻮاﺳﺘﻪ/ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ؛ ﻣﻨﻔﯽ/ﻣﺜﺒﺖ هر تصمیم را پیش‌بینی کرد.  این پژوهش دانش لازم برای تحلیل، مدیریت و نظارت منظم و پیشاپیش بر تاثیرات یک اقدام، برنامه، پروژه یا سیاست پیشنهادی در ابعاد و زمینه‌های مختلف را فراهم می‌کند. بیشتر بدانید

ابعاد اتاف

 • کلانتاکید بر تاثیرات اجرای یک اقدام توسعهای بر نظامهای سطح ملی و بینالمللی (همچون ارزیابی تاثیرات قوانین)
 • متوسطارزیابی تاثیرات اجتماعی اقدامات توسعهای بر سازمانها و شبکههای اجتماعی کنشگران
 • خردارزیابی تاثیرات اجتماعی بر افراد و رفتارهای آنها

زمینه‌های اتاف

 • شناسایی منطقه جغرافیایی و جغرافیای انسانی و محیط متاثر از اقدام توسعه‌ای
 • شناسایی متغیرها و مقولاتی که با تاثیر اقدام مرتبط‌اند
 • تعیین اولیه نفع برندگان و زیاندیدگان
sia-parts

خدمات جامعه نگاران برنا در اتاف

 • شناخت دقیق نیازها، زمینه و جمع‌آوری داده‌های پایه‌ای
 • توصیف اقدام توسعهای برنامهریزی شده
 • جلب همکاری همگانی
 • دامنه‌یابی
 • مطالعه تأثیرات محتمل
 • مطالعه واکنش‌ها به تأثیرات
 • برآورد تأثیرات ثانویه و انباشتی
 • ارزیابی گزینه‌های بدیل
 • ارزیابی ترمیم و جبران تأثیرات منفی
 • طراحی و تدوین نظام نظارتی
borna-services

ﺑﺮآورد ﺗﺎﺛﯿﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ اقدامات و واﮐﻨﺶ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ذﯾﻨﻔﻌﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ آنها نیاز به پژوهش و تحلیل دقیق هر سازمان و مجموعه است. جامعه نگاران برنا با ارائه خدمات و راهکارهای مخصوص به هر سازمان، این نیاز ضروری هر بنگاه اقتصادی را مرتفع خواهد کرد.