پیوند سازمان، جامعه و محیط زیست

مسئولیت اجتماعی شرکتی

شرکت‌ها و سازمان‌ها برای افزایش اعتماد و وفاداری مشتریان، جذب و نگهداشت استعداد‌ها و دستیابی به سرمایه‌گذاری‌های بیشتر؛ مسئولیت اجتماعی شرکتی را یکی از اصول اساسی مدیریت خود می‌دانند. جامعه‌نگاران برنا در این مسیر همراه شما خواهد بود.

اهمیت مدیریت مدرن با CSR

مسئولیت اجتماعی شرکتی (CSR) یکی از اصول اساسی مدیریت مدرن است. سازمان‌ها‌ی به‌روز دنیا و شرکت‌ها‌ی پیشگام در کنار هدف‌های تجاری و سودآوری، تعهداتی را نیز در قبال  جامعه، محیط زیست و کارکنان  برعهده می‌گیرند. به این مفهوم، مسئولیت اجتماعی شرکتی می‌گوییم.  بیشتر بدانید

سرمایه‌گذاری برای آینده
شرکت‌هایی که به مسئولیت اجتماعی شرکتی متعهد هستند، معمولاً احساس تعهد به محیط زیست و جامعه بیشتری دارند. این  موضوع تصویری مثبت از آن‌ها در میان مصرف‌کنندگان و ذی‌نفعان ایجاد می‌کند و به مرور زمان مزایای زیر را در پی خواهد داشت:

 • افزایش اعتماد و وفاداری مشتریان
 • جذب و نگهداشت بهترین استعدادها
 • دستیابی به سرمایه‌گذاری‌های بیشتر
business-abstract-concept
management-abstract-concept

پشتیبان روزهای سخت
مسئولیت اجتماعی شرکتی
(CSR) باعث می‌شود که شرکت‌ها در مدیریت ریسک‌های محیطی و اجتماعی مؤثرتر عمل کنند و در نتیجه از تأثیرات منفی احتمالی جلوگیری کنند.

 • افزایش اعتماد و وفاداری مشتریان
 • جذب و نگهداشت بهترین استعدادها
 • دستیابی به سرمایه‌گذاری‌های بیشتر

چرا به خدمات جامعه‌نگاران برنا نیاز دارید 

مهم‌ترین مزایای مسئولیت اجتماعی شرکتی

 • بهبود تصویر عمومی شرکت
 • تقویت روابط با جامعه
 • ایجاد ارزشها و منافع مشترک
 • افزایش شهرت و مزیت رقابتی سازمانی
 • زمینه‌سازی برای انجام برنامه‌های خلاقانه و نوآورانه
 • توسعه اقتصادی در کنار بهبود و تقویت نیروی کار وروحیه کارکنان
 • تسهیل و ایجاد محیط مناسب برای مشارکت عادلانه بین تجارت و جامعه
 • ادغام عوامل زیست محیطی و اجتماعی در اقتصاد به منظور پایداری بلند مدت در رشد اقتصادی
 • کاهش هزینه‌های عملیاتی از طریق بهینه‌سازی منابع و افزایش رضایت کارکنان و مشتریان

پرسش‌های بنیادی سازمان‌ها

در پروژه های مسئولیت اجتماعی جامعه نگاران برنا در کنار سازمانها به چندین پرسش بنیادی پاسخ می دهد. چه کسی مسئول چه چیزی و برای چه کسانی است؟ و چگونه این مسئولیت می تواند اجرا شود؟ در واقع جامعه نگاران برنا با سیاست‌گذاری و تعیین استراتژی‌های مسئولیت اجتماعی، سه سطح سازمان، جامعه و محیط زیست را پیوند می زند.

خدمات ما در حوزه مسئولیت اجتماعی

توسعه پایدار شرکتی

حوزه‌های داخلی مسئولیت    

مسئولیت در بازار
کارآمدی اقتصادی
قانون‌مداری شرکتی

حوزه‌های میانی مسئولیت

ارزش‌های سازمانی
استانداردهای منابع انسانی
تحلیل ذینفعان
استانداردهای محیط زیستی
مدیریت زنجیره ی تولید

حوزه‌های بیرونی مسئولیت

فعالیت‌های مشارکتی
فعالیت‌های حمایتی
فعالیت‌های اجتماعی (داوطلبانه)

برخی از نتایج پروژه های مسئولیت اجتماعی

 • ایجاد مزیت رقابتی برای ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ جهت تشویق به فعالیت های توسعه پایدار
 • ﭘﺲ‌اﻧﺪاز ﭘﻮل در ﺑﺨﺶ اﻧﺮژي و ﻫﺰﯾﻨﻪ منابع انسانی
 • دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري
 • ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪي رﺳﺎﻧﻪاي و ﺷﻬﺮت برند ﺧﻮب
 • ﺟﺬب و آﻣﻮزش و ﺣﻔﻆ تسهیلگران کارآمد
 • اﻓﺰاﯾﺶ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎزﻣﺎن و ﺗﺮوﯾﺞ اﻋﺘﻤﺎد ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ
 • ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﻣﻘﺒﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ‌ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن
 • ﺑﻬﺒﻮد رواﺑﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ ذيﻧﻔﻌﺎن، ﺑﻪ روزرﺳﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ دﯾﺪﮔﺎه‌ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻃﯿﻒ ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ از ذيﻧﻔﻌﺎن
 • اﻓﺰاﯾﺶ وﻓﺎداري، ﻣﺸﺎرﮐﺖ، ﺳﻬﯿﻢ ﺷﺪن و روﺣﯿﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن
 • ﺑﻬﺒﻮد اﯾﻤﻨﯽ و ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺎرکنان
 • ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺪام، اﯾﺠﺎد اﻧﮕﯿﺰش و ﺣﻔﻆ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﻮد
 • ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدم و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪاي ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﺷﺮﮐﺖ
borna-csr

تعهد به مسئولیت اجتماعی شرکتی نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، تعهد مدیریت عالی و پایبندی به ارزش‌ها و استانداردها است. جامعه‌نگاران برنا با سیاست گذاری، آموزش و مشاوره مسئولیت اجتماعی متناسب با ذینفعان، سازمان را همراهی می کند.