جامعه نگاران برنا

این موسسه با گستره ای از اهداف اجتماعی و رویکرد توسعه همه جانبه در سال 1396 متولد شد. تیم حاضر از سال 1390 به شکل مستمر فعالیت داشته اند و در سال 1396 به شکل رسمی تحت عنوان موسسه مطالعات اجتماعی جامعه نگاران برنا ثبت گردید.
نگاه نو به پدیده های مدرن شهری و شناخت عمیق مسائل اجتماعی رسالت موسسه است. جامعه نگاران برنا با پیچیده انگاشتن مسائل ساده در پی فهم فرایند توسعه پایدار است که رویکردهای اقتصادی، اجتماعی، شهرسازی، حقوقی، مددکاری و کارآفرینی در این مجموعه در پی تلاش برای نقطه تلاقی علوم می باشد. نگرش بین رشته ای و توسعه محور در این مجموعه سعی در ایجاد توسعه درون زا دارد.

  • استانداری استان کرمان