گزارش ما

گزارش مطالعات بوستان محله بنی هاشم شهر کرمان

گزارش مطالعات بوستان محله بنی هاشم شهر کرمان

حامیان / همکاران ---

دسته بندی رویدادها

مطالعات قبل از احداث بوستان محله بنی هاشم

بررسی مطالعات بر روی پروژه احداث پارک در محله بنی هاشم برای شناخت پیامدهای منفی احتمالی و تقویت پیامد های مثبت اجتماعی و فرهنگی آن دارای اهمیت زیادی است. مهم ترین اهمیت و ضرورت این مطالعات در این طرح،  شناخت گروه های ذینفع در پروژه و جلب مشارکت آنها درکمک به انجام طرح خواهد بود. در واقع شناسایی ذینفعان و تشکیل جلسه با آنها باعث کاهش اصطکاک بین مشارکت کنندگان و مجریان طرح شده و در عوض کارآمدی آن را ارتقاء می بخشد. در محلات با ویژگی ها و شاخص های حاشیه نشینی مانند محله بنی هاشم احداث پارک های شهری بدون بررسی های لازم در مورد معضلات زمینه ای می تواند به جای دستیابی به کارآمدی پیش بینی شده، مشکلات و معضلات را تشدید یا بر آنها بیافزاید.

براي ارزیابی تأثیرات و پیامدهاي بوستان محله بنی هاشم به عنوان یک اقدام توسعه اي، ابتدا ویژگی هاي مهم آن مورد بررسی قرار گرفت. از جمله این عوامل می توان به اندازه فضاي سبز، کیفیت و جذابیت فضاي سبز، چند منظوره بودن، فاصله با فضاي مسکونی و پیوستگی با فضاهاي مسکونی و تجاري، همجواري با معابر اصلی و... اشاره کرد. همچنین سه عامل کلیدي تناسب با ادراك عمومی از فضاهاي سبز، امنیت و ایمنی فضاي سبز و مناسب سازي فضاي سبز براي استفاده گروههاي مختلف اجتماعی در این پروژه ارزیابی شد. روند مطالعات به این شکل انجام شد که پس از نیازسنجی، محاسبه سرانه فضای سبز، مکان یابی دقیق سایت احداث پارک در محله و مذاکره با شهرداری برای تخصیص زمین از یک سو و شناسایی آسیب های موجود در محله از سوی دیگر، به منظور شناسایی مولفه های طراحی پارک، جلسات گروه متمرکز با افراد محلی در گروه های زنان، مردان ،کودک و نوجوان و مسئولان شهری برگزار شد. در نهایت، با استفاده از مولفه های مستخرج از جلسات گروه متمرکز و مولفه های استاندارد طراحی شهری، پرسشنامه ای به منظور شناسایی مولفه های طراحی پارک منطبق با نیازها و آسیب های محله بنی هاشم طراحی و بین 153 نفر به صورت نمونه تصادفی توزیع شد. در این مطالعات از نقشه هایی مانند پراکندگی افراد اثرگذار (پتانسیل) و پراکندگی بزهکاری در محله (تحدید) و غیره استفاده شد. در نهایت براساس نتایج این مطالعات تیم طراحی شهرداری بوستان را طراحی و اجرا نمود.