پروژه ها

کاهش آسیب های اجتماعی پیشگیری اولیه از اعتیاد با رویکرد اجتماع محور در مناطق حاشیه نشین

کاهش آسیب های اجتماعی پیشگیری اولیه از اعتیاد با رویکرد اجتماع محور در مناطق حاشیه نشین

حامیان / همکاران سازمان هلال احمر استان کرمان

دسته بندی تسهیلگری اجتماع محور

تاریخ شروع 1399

وضعیت پروژه اتمام یافته

هدف نهایی توسعه ﺗﻼش ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺗﮏ ﺗﮏ اﻋﻀﺎی جامعه، به ﻧﺤﻮی که تمام اعضای ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ارزش‌ها و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖهای ﺧﻮد را ﺑﺮوز داده و از ﻣﻨﺎﻓﻊ آن ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس، ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی، متوجه اﯾﺠﺎد ﻣﺤﯿﻄﯽ اﺳﺖ که ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﮐﺎرآﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻗﺎدر به ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ به نیازها و ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ‌هایشان ﻣﯽ‌ﺷﻮﻧﺪ، ﺷﺎﻧﺲ آﻧﺎن ﺑﺮای ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ طﻮﻻﻧﯽﺗﺮ و ﺳﺎﻟﻢﺗﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ آﻧﺎن به داﻧﺶ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ فراهم ﻣﯽ‌ﮔﺮدد. ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس، ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪهی، ﺗﺤﺮک ﺑﺨﺸﯽ و بهبود مهارت‌ها و قابلیت‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺮدم و درﮔﯿﺮ ﮐﺮدن آﻧﺎن در فرآیند توسعه از طﺮﯾﻖ ﺑﺮﻧﺎمه‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻧﯿﺰ ﺑﺴﺘﺮﺳﺎزی ﺑﺮای ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ در ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ، مهمﺗﺮﯾﻦ جنبه هر برنامه ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

توانمندسازی، بر بسیج منابع، عوامل و امکانات بالقوه و برای افزایش کیفیت زندگی و بهبود در شرایط زندگی جوامع محلی تأکید دارد و به مردم این فرصت را میدهد که شرایط زندگی خود را با توجه به اولویتها و نیازهایشان بهبود بخشند. به‌طور خلاصه در توانمندسازی مرکز توجه، ساکنان اجتماع محلی و مردم هستند.

مهم‌ترین اصول و ابعاد رویکرد توانمندسازی عبارت‌اند از: مشارکت مردمی و برنامه ریزی با همکاری مردم، تمرکززدایی در تصمیم گیری، ارتقای موقعیت گروه های حاشیه‌ای (مانند زنان، کودکان و سالمندان)، به رسمیت شناختن گروه‌های سنتی اجتماع محلی و ظرفیت‌سازی نهادی مدیریت محلی.