پروژه ها

توانمندسازی محلات کم برخوردار با رویکرد کسب و کارهای خرد

توانمندسازی محلات کم برخوردار با رویکرد کسب و کارهای خرد

حامیان / همکاران سازمان هلال احمر استان کرمان و شرکت دانش پژوهان کاردوک

دسته بندی تسهیلگری توان افزایی

تاریخ شروع 1397

وضعیت پروژه اتمام یافته

در راستای توسعه توانمند سازی جوامع محلی و ایجاد بستر مناسب برای مشارکت محلات کم برخوردار در فعالیت های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و فقرزدایی با هدف حمایت و ارتقاء مهارت های فردی و گروهی و انسجام ظرفیت دستگاه های متولی و هم افزایی درون و برون سازمانی، در شهر کرمان، بردسیر و ماهان طرح آغاز گردید.

اهداف:

الف- توانمند سازی جامعه محلی از طریق بسترسازی مناسب برای مشارکت جمعی

ب- تجمیع ظرفیت های دستگاههای دولتی و غیر دولتی جهت ساماندهی و توانمند سازی

ج-  ارتقاء مهارت های فردی و اجتماعی ازطریق اجرای برنامه های آموزشی.

د- تجمیع پس اندازهای خانوارهای کم بضاعت جهت تامین مالی فعالیت های درآمدزا

و-  افزایش درآمد خانوارهای کم درآمد و افزایش بنیه اقتصادی آنها از طریق پرداخت تسهیلات کم بهره و بلند مدت .

ز- حمایت در بازاریابی و عرضه و فروش محصولات تولیدی