موسیقی خیابانی

پست شده در 2 سال پیش و آخرین بروزرسانی 2 سال پیش
موسیقی خیابانی

هنر شهری، رویدادی سیال در شهر است که مفهوم آن به دنبال تغییرات رفتارهای اجتماعی، امکانات و حیات جمعی، رشــد و متناســب با زمینه خود ظهورکرده و شــامل هنرهــای مختلفی مانند نمایش، دیوارنگاری، مجســمه و موســیقی است. هنــر میتوانــد فضــای شــهری را مبــدل به مکان شــهری کنــد و روح و لطافــت را به فضای عمومی ببخشــد. هدف و تأثیر مشترک این هنرها خاطره سازی، هویت بخشی و کمال بخشیدن به فضاست.

اجرای موســیقی خیابانی در فضای شــهری به ویژه در محلات کم برخوردار شهر موجب شکل گیری اجتماعات و ایجاد مکانــی مملــو از شــور و احســاس میشــود. نوازنــدگان خیابانــی قادرند با حضور در صحنه عمومی شــهر، منظر شــهری را به لحاظ کیفیت فضا از طریــق افزایــش تعامــات اجتماعــی، ایجــاد ســرزندگی، حس مــکان و هویت بخشــی ارتقا بخشــند. با توجه به کیفیت پایین فضاهای شهری در محلات حاشیه شهرهم به لحاظ کالبدی و هم اجتماعی و فرهنگی با وجود آسیب های فراوان به ویژه رقم بالای بزهکاری و غیره به دلیل اینکه تعداد زیادی از افراد این محلات از لحاظ مالی در مضیقه هستند و به دلیل مشکلات مالی در تهیه منزل و کم بودن میزان هزینه هایشان به مناطق حاشیه مهاجرت کرده اند، به همین دلیل توانایی پرداخت هزینه های متفرقه در زمینه های فرهنگی و هنری را ندارند. با توجه به موارد گفته شده میزان شاخص سرمایه قرهنگی تجسم یافته در محله در سطح کم است که با توجه به موارد گفته شده توجیه پذیر است.

 طرح موسیقی خیابانی با هدف افزایش شور و نشاط اجتماعی و کاهش بزهکاری در محله بنی هاشم شهر کرمان با نام "طرح سمفونی کوچه ها" بعد از اتمام ماههای محرم و صفر در دستور کار خود قرار دفتر قرار گرفت. با توجه به وجود اقوام و اقليم هاي مختلف در استان كرمان، حدود 35 ساز، مقام و رقص محلي در حوزه موسيقي نواحي در كرمان وجود دارد، به همین دلیل از گروه های موسیقی سنتی و نواحی دعوت کردیم تا از این طریق گامی در راستای احیای موسیقی نواحی نیز برداشته شود. و با تکرار این طرح در شنبه ها به شکل متوالی در معابر محله بنی هاشم موسیقی خیابانی اجرا می گردد.

دیدگاه ها
درج دیدگاه