پروژه طراحی و تدوین نقشه راه سود جمعیتی با رویکرد بهره مندی از ظرفیت جمعیت جوانان و زنان در اقتصاد ایران و پیاده سازی اقدامات (مداخلات) توسعه ای مرتبط با آن (در دو فاز)

پروژه طراحی و تدوین نقشه راه سود جمعیتی با رویکرد بهره مندی از ظرفیت جمعیت جوانان و زنان در اقتصاد ایران و پیاده سازی اقدامات (مداخلات) توسعه ای مرتبط با آن (در دو فاز)

پژوهشی / تحقیقات

تاریخ شروع 1399

اتمام یافته ←

کاهش آسیب های اجتماعی پیشگیری اولیه از اعتیاد با رویکرد اجتماع محور در مناطق حاشیه نشین

کاهش آسیب های اجتماعی پیشگیری اولیه از اعتیاد با رویکرد اجتماع محور در مناطق حاشیه نشین

تسهیلگری / اجتماع محور

تاریخ شروع 1399

اتمام یافته ←

توانمندسازی محلات کم برخوردار با رویکرد کسب و کارهای خرد

توانمندسازی محلات کم برخوردار با رویکرد کسب و کارهای خرد

تسهیلگری / توان افزایی

تاریخ شروع 1397

اتمام یافته ←

پایدارسازی اشتغال با رویکرد نوآوری اجتماعی

پایدارسازی اشتغال با رویکرد نوآوری اجتماعی

کارآفرینی / اشتغال سازی

تاریخ شروع 1397

اتمام یافته ←

استارت آپ نوآوری های اجتماعی، حمایت و پشتیبانی

استارت آپ نوآوری های اجتماعی، حمایت و پشتیبانی

کارآفرینی / کسب و کار

تاریخ شروع 1396

اتمام یافته ←

تسهیلگری اجتماع محور با رویکرد پیشگیری از آسیب های اجتماعی

تسهیلگری اجتماع محور با رویکرد پیشگیری از آسیب های اجتماعی

تسهیلگری / انسان محور

تاریخ شروع 1397

اتمام یافته ←

پایدار سازی اشتغال بهبود یافتگان اعتیاد

پایدار سازی اشتغال بهبود یافتگان اعتیاد

تسهیلگری / اجتماع محور

تاریخ شروع 1396

اتمام یافته ←