پروژه ها

توانمند سازی اقتصادی زنان کم توان روستایی بخش شهداد

توانمند سازی اقتصادی زنان کم توان روستایی بخش شهداد

حامیان / همکاران امور زنان و خانواده استانداری کرمان

دسته بندی توانمند سازی اشتغال سازی

تاریخ شروع 1399

وضعیت پروژه در حال اجراء

در حاشیه روستاهای ایران، آموزش به بدوي ترین شکل ممکن رواج دارد، به این معنا که عدم تخصیص بودجه متناسب براي امر آموزش این نقاط جداي از آنکه باعث کم شدن تعداد روستاییان شده است، موجب گردیده تا فرآیند جامعه پذیري socialization درمیان آنان به ویژه زنان که کمترین تعامل را دارند، فرآیندي ناقص و عقیم باشد نقصانی که در عدم توانمندی جامعه نمود می یابد.همچنین در خصوص وضعیت مناطق روستایی شهر کرمان و دسترسی آنها به خدمات آموزشی باید به این نکته اشاره کرد که موضوع آموزشی مناطق روستایی، به طور ویژه بر مجموعه زندگی آنان و فضاي آن به شدت تأثیر دارد چرا که سیستم روستایی یک سیستم بسته است که کمتر با محیط پیرامون خود در ارتباط می باشد. بنابراین توانمندی آنان در گرو ارتقاي شرایط آموزشی این نواحی بویژه در بخش شهداد می باشد.

سواد، ابـزار اصلـی تـوسعـه اقتـصادی، اجـتمـاعـی و حفاظت‎‎ از محیط‌‌زیسـت و همچنین ابزار مـهمــی بـرای محـو فقـر و گسـتـرش فـرصـت‎‎هـای شـغلـی، پیـش بـردن مـسـاوات جـنسـیتـی، بـهبـود بهـداشـت خـانـواده، حفاظت‎‎‎ از محیـط‌ زیسـت و تـرویـج مشـارکـت است. افراد بی سواد غالبا با اوضاع نامناسبی درجامعه خود رو به رو هستند، اغلب مورد تبعیض قرار می گیرند و باتوجه به رشد فن آوری در زندگی اجتماعی با مشکلاتی رو به رو می شوند این افراد دارای سطح اقتصادی پایین هستند و همچنین میزان بیکاری در آنها بیشتر است. این مسئله هم در سطح فردی و هم در سطح جامعه زمینه ساز و بستر انواع مشکلات و آسیب های اجتماعی میگردد. از این‌ رو طرح توانمندسازی اقتصادی زنان بخش شهداد در فروردین ماه ۹۹ در حالی آغاز گردید که روستاهای این بخش با کمبود سکنه، مهاجرت به شهرها و حداقل های معیشتی مواجه بوده اند. مسئله توانمندسازی روستاها که تأثیر قابل توجهی در عدم مهاجرت روستاییان به شهرها دارد، در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته است.

پس از ارزیابی اولیه در روستاهای شهرستان کرمان، بخش شهداد به دلیل ضعف در توانمندی های اقتصادی زنان روستایی و‌ رشد صعودی انحرافات مورد توجه و به عنوان منطقه مورد توجه طرح قرار گرفت.