پروژه ها

پایدارسازی اشتغال با رویکرد نوآوری اجتماعی

پایدارسازی اشتغال با رویکرد نوآوری اجتماعی

حامیان / همکاران شورای هماهنگی مواد مخدر استان کرمان

دسته بندی کارآفرینی اشتغال سازی

تاریخ شروع 1397

وضعیت پروژه اتمام یافته

کسب و کارهای خدماتی همچون سایر رسته ها نیازمند توجه، تجدد و تکامل هستند. در جهت اعتلای فرهنگ کار، مشاغلی چون تنظیف، مهمانداری، پرستاری کودک، پرستاری سالمند و ... با معرفی مجدد به جامعه در فضایی نو و پیوند با فضای فناوری اطلاعات می تواند پیوست اجتماعی در حوزه کسب و کارها را داشته باشد.                                                                                                

 در راستای تشکیل خوشه اقتصادی محله بنی هاشم در زمینه مشاغل خدماتی، اپلیکیشن "جارو جیرو" طراحی گردید.                                                                                                              

"جاروجیرو" صرفا در جهت اتصال گروه های کم توان اجتماعی به بازار و با برچسب زدایی از کسب و کارهای خدماتی ایفای نقش میکند.