پروژه ها

استارت آپ نوآوری های اجتماعی، حمایت و پشتیبانی

استارت آپ نوآوری های اجتماعی، حمایت و پشتیبانی

حامیان / همکاران دانشگاه بهزیستی علمی کاربردی استان کرمان

دسته بندی کارآفرینی کسب و کار

تاریخ شروع 1396

وضعیت پروژه اتمام یافته

کارآفرین اجتماعی، افرادی هستند که با کشف خلاء ها و نواقص موجود درجامعه و روابط اجتماعی، می کوشند تا با ابداع و ابتکار خویش، درصدد تخفیف و تعدیل خلاء های موجود در روابط اجتماعی برآیند. کارآفرینی اجتماعی فرآیند استفاده و ترکیب نوآورانه منابع است که می تواند درون، یا بین بخش های غیرانتفائی، تجاری و دولتی صورت پذیرد و برای بهره برداری از فرصت هایی است که ارزش اجتماعی ایجاد می کنند. وجه تمایزاصلی کارآفرینی اجتماعی بر اقتصادی، اولویت اهداف اجتماعی براقتصادی است. کسب و کارهای ایجاد شده توسط کارآفرینان اجتماعی می توانند درآمد زا باشند و به عنوان نهادهای غیرانتفایی یا سودآور، سازمان دهی شوند (منطقی، مرتضی ؛ 1391). ارزش های پیشنهادی دربیزینس مدل کارآفرینی اجتماعی با هدف رفع موانع و کمک به انسانیت است. در واقع کارآفرین اجتماعی کسی است که با تکیه برتوان بازار در پی رفع مشکلات اجتماعی است. و در طراحی کسب و کار منافع گروه های کم توان اجتماعی را مد نظر دارد.

استارت آپ گام های اجتماعی، با هدف گسترش تفکر کارآفرینی اجتماعی برای اولین با همکاری دانشگاه علمی کاربردی بهزیستی انجام پذیرفت. در این استارت آپ 10 ایده بررسی گردید و 3 ایده اجرایی گردید. از جمله ایده های برتر مطرح شده توانبخشی معلولین، رفاه سالمندان و خدمات شهری است.