پروژه ها

پایدار سازی اشتغال بهبود یافتگان اعتیاد

پایدار سازی اشتغال بهبود یافتگان اعتیاد

حامیان / همکاران شورای هماهنگی مواد مخدر استان کرمان

دسته بندی تسهیلگری اجتماع محور

تاریخ شروع 1396

وضعیت پروژه اتمام یافته

بین فعالیت در شبکه شغلی بهبود یافتگان و ماندگاری در درمان رابطه معنادار وجود  دارد.  نتایج پژوهش ها حاکی از اثربخشی مداخله ی فعالیت در شبکه ی شغلی بهبودیافتگان بر ماندگاری در درمان است. مداخله ی اشتغال با کنترل شروع کننده های محیطی و استفاده از حضور همتایان، باعث  پیشگیری  از  عود  و  ماندگاری  در  درمان   می شود.   بر  اساس  مدل  تعاملی  بین "فرد-موقعیت" بین افراد و محیط رابطه دو جانبه وجود دارد.  حضور همتایان در محیط های شغلی توانسته به عنوان یک عامل موثر سبب پیشگیری از عود گردد. الگوی شبکه شغلی بهبود یافتگان  با داشتن چارچوب و قوانین خاص توانسته شروع کننده های محیطی را کنترل کند.  

          

اهداف طرح:

تعدیل مدل پزشکی اعتیاد و تاکید بیشتر بر مدل بهبودی

بازتوانی شغلی و حرفه ای

ارائه درمان در قالبهای اجتماع محور (Comunity based)  

تغییر نگرش جامعه به توانمندسازی، فرهنگ سازی و آگاه سازی عمومی در خصوص مسائل بهبود یافتگان و افزایش اعتماد جامعه نسبت به آنها

تاکید بر همبستگی گروهی برای عدم عود