ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮات اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ SOCIAL IMPACT ASSESMENT

پست شده در 4 ماه پیش و آخرین بروزرسانی 4 ماه پیش
ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮات اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ SOCIAL IMPACT ASSESMENT

 

ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮات اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ

 SOCIAL IMPACT ASSESMENT

 

* ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪاي

از اواﺳﻂ دﻫﻪ 1960 ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي ﻧﺎﮔﻮار ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪاي آﺷﮑﺎر ﺷﺪ. ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ رﺷﺪ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن اﻟﺰاﻣﺎً ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎي ﺿﺮوري ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ، دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺿﺮوري ﺷﻬﺮي، ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ، ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي، ﺗﺤﻘﻖ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و اﺷﺘﻐﺎل ﻣﻮﻟﺪ ﻧﯿﺴﺖ و ﺧﻮدآﮔﺎﻫﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮاي ﻃﺮح ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺟﺪﯾﺪ و ﺷﮑﻞﮔﯿﺮي اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ در راﺳﺘﺎي ﺟﺒﺮان ﮐﺎﺳﺘﯽﻫﺎي ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪاي اﯾﺠﺎد ﮐﺮد.

 

 • ﺷﮑﻞﮔﯿﺮي ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار. ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﺼﻮر ﺳﺎده ﺑﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در درازﻣﺪت، درآﻣﺪ ﯾﺎ رﻓﺎه را ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺣﻔﻆ ﮐﺮد ﮐﻪ ذﺧﺎﯾﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪاي ﺳﺮﻣﻨﺸﺄ آن ﮐﺎﻫﺶ ﻧﯿﺎﺑﺪ.
 • ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺰام‌آور ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﺮدن زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪاي
 • ﺷﮑﻞﮔﯿﺮي ﺟﻨﺒﺶﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ و ﺟﺎﻧﺒﺪاري از ﺣﻘﻮق ﮔﺮوهﻫﺎي ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪاي
 • ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮآورد و ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪاي

 

* ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﮐﻤﮏ میکند؟

اﺗﺎف ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎي ﺗﺤﻠﯿﻞ، ﻧﻈﺎرت و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي ﺧﻮاﺳﺘﻪ و ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ (ﻣﺜﺒﺖ ﯾﺎ ﻣﻨﻔﯽ) رﺧﺪادﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي ﺷﺪه (ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ، ﻃﺮحﻫﺎ و ﭘﺮوژهﻫﺎ) و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي ﺧﻮاﺳﺘﻪ و ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺮ ﻓﺮاﮔﺮد ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد. (ﺗﻌﺮﯾﻒ از ﻓﺮاﻧﮏ وﻧﮑﻠﯽ)

پژوهشی است که دانش لازم برای تحلیل، مدیریت و نظارت منظم و پیشاپیش بر تاثیرات یک اقدام، برنامه، پروژه یا سیاست پیشنهادی در کیفیت زندگی افراد و اجتماعات انسانی را فراهم می‌کند.

ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ تفاوت‌های ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﯿﺎن و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮدن اﺗﺎف، ﻧﮑﺎت زﯾﺮ درﺑﺎره ﻣﺠﻤﻮع اﯾﻦ ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﺳﺖ:

اﻣﺮوزه می‌توان اﺗﺎف را درﺑﺎره ﺗﺄﺛﯿﺮات ﭘﺮوژهﻫﺎ، ﻃﺮحﻫﺎ و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ، ﭼﻪ ﻗﺒﻞ از اﺟﺮا و ﭼﻪ ﺑﻌﺪ از اﺟﺮا داﻧﺴﺖ.

اﺗﺎف درﺑﺎره ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي ﺧﻮاﺳﺘﻪ/ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ؛ ﻣﻨﻔﯽ/ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ. 

ﻣﻔﻬﻮم «اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ» در اﺗﺎف، ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ وﺳﯿﻊﺗﺮ از ﻣﻌﻨﺎي ﻫﻤﯿﻦ واژه در ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ و اﻧﺴﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ دارد. ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﺗﺎف ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ، ﺗﻨﻬﺎ در ﺑﺮداﺷﺘﯽ وﺳﯿﻊ از واژه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آﯾﻨﺪ. 

اﺗﺎف داﻧﺸﯽ ﮐﺎرﺑﺮدي اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺪف آن اراﺋﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮان اﺳﺖ. اﻟﺒﺘﻪ ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻧﮕﺮشﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ در اﺗﺎف ﺑﺴﻂ ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ.

* ﻣﺮاﺣﻞ اﺗﺎف

 1. ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ذﯾﻨﻔﻌﺎن ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺛﺮ از اﻗﺪام ﺗﻮﺳﻌﻪاي ﻫﺴﺘﻨﺪ
 2. ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ذﯾﻨﻔﻌﺎن اﻗﺪام ﺗﻮﺳﻌﻪاي در ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي
 3. ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ زﻣﯿﻨﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي اﻗﺪام ﺗﻮﺳﻌﻪاي ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي آن واﮐﻨﺶ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات را درﯾﺎﻓﺖ
 4. ﺟﻤﻊآوري دادهﻫﺎي ﭘﺎﯾﻪاي
 5. اراﺋﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮي از زﻣﯿﻨﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺤﻞ اﻗﺪام
 6. ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ در ﻣﺤﯿﻂ می‌شوند.
 7. ﺑﺮآورد ﺗﺎﺛﯿﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ و واﮐﻨﺶ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ذﯾﻨﻔﻌﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮات
 8. ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺑﺮآورد ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 9. ﺗﺪوﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﺑﺮاي ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺧﺴﺎرات و ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻣﻨﻔﯽ وارده ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﺘﺎﺛﺮ از اﻗﺪام
 10. ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻣﯿﺎن ذﯾﻨﻔﻌﺎن و اراﺋﻪ راه ﮐﺎرﻫﺎي ﺣﻞ ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ
 11. اراﺋﻪ راهﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪن ﺑﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر اﻗﺪام
 12. اراﺋﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮاي اﻓﺰاﯾﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮاي ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪن ﺑﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر اﻗﺪام
 13. ﺗﺪوﯾﻦ و ﻃﺮاﺣﯽ آراﯾﺶﻫﺎي ﻧﻬﺎدي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﺮدن ﮔﺮوه‌ﻫﺎي ذﯾﻨﻔﻊ
 14. ﺗﺪوﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮاي راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﺎل اﺗﺎف ﻫﺴﺘﻨﺪ.

 

 * ابعاد اتاف:

اتاف کلان: تاکید بر تاثیرات اجرای یک اقدام توسعه‌ای بر نظام‌های سطح ملی و بین‌المللی (همچون ارزیابی تاثیرات قوانین)

اتاف متوسط: ارزیابی تاثیرات اجتماعی اقدامات توسعه‌ای بر سازمان‌ها و شبکه‌های اجتماعی کنشگران

اتاف خرد: ارزیابی تاثیرات اجتماعی بر افراد و رفتارهای آنها

 

* زمینه اتاف:

شناسایی منطقه جغرافیایی و جغرافیای انسانی و محیط متاثر از اقدام توسعه‌ای

شناسایی متغیرها و مقولاتی که با تاثیر اقدام مرتبط‌اند.

تعیین اولیه نفع برندگان و زیان‌دیدگان

 

دیدگاه ها
درج دیدگاه