ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﭼﺮا و ﭼﮕﻮﻧﻪ؟

پست شده در 4 ماه پیش و آخرین بروزرسانی 3 ماه پیش
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﭼﺮا و ﭼﮕﻮﻧﻪ؟

اﻣﺮوزه در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ، ﺳﺎزﻣﺎن‌ﻫﺎ و ذﯾﻨﻔﻌﺎن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت روزاﻓﺰون درﺑﺎره ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ﻣﺰﯾﺖ‌ﻫﺎي رﻓﺘﺎر ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻫﻮﺷﯿﺎرﺗﺮ مي‌شوند. ﻫﺪف از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻣﺸﺎرﮐﺖ در اﯾﺠﺎد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار اﺳﺖ. ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎزﻣﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪ‌اي ﮐﻪ در آن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ مي‌کند و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي ﻣﺤﯿﻄﯽ آن، ﺑﻪ ﺑﺨﺸﯽ ﺣﯿﺎﺗﯽ از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﻠﯽ آن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه و ﺑﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺳﺘﻤﺮار ﮐﺎراﯾﯽ آن اﺛﺮ مي‌گذارد ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﺎ ﺣﺪودي ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻓﺰآﯾﻨﺪه ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﺳﻼﻣﺖ زﯾﺴﺖ‌ﺑﻮم‌ﻫﺎ، ﺑﺮاﺑﺮي‌ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﺧﻮب ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ را ﻣﻨﻌﮑﺲ مي‌سازد. در واﻗﻊ در ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت، ﻫﻤﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ‌ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ زﯾﺴﺖﺑﻮم‌ﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارﻧﺪ. ﺳﺎزﻣﺎن‌ﻫﺎ در ﻣﻌﺮض ﻧﻈﺎرت دﻗﯿﻖﺗﺮي از ﺳﻮي ذيﻧﻔﻌﺎن آن ﻫﺴﺘﻨﺪ. مطلب فوق سعی نموده است، نمایی کلی از مسولیت اجتماعی را بیان کند. لینک را دنبال کنید.

 

مسئولیت اجتماعی شرکتی

دیدگاه ها
درج دیدگاه