اصول و حقوق شهروندی

پست شده در 3 سال پیش و آخرین بروزرسانی 1 سال پیش
اصول و حقوق شهروندی

پیشگیری جامعه مدار از جرم : طرح حقوق و اصول شهروندی

مزاحمت خیابانی ، حمل سلاح ، نزاع و درگیری و ... از انواع اعمال خشونت آمیز در جامعه هستند که در دوران نوجوانی و جوانی تحت تاثیر هیجان طلبی و ویژگی هایی مانند تحریک پذیری ، بی تجربگی و انرژی زیاد رواج می یابند. در این میان ،مسائلی مانند کمرنگ بودن حضور نیروهای انتظامی ، عدم شناخت و اگاهی نوجوانان از مجرمانه بودن این اعمال و مجازات های آنان،  در محلات حاشیه ای ،این معضل را در این محلات به یک بحران حقوقی­اجتماعی تبدیل نموده است .

طرح پیشگیری از جرم " حقوق و اصول شهروندی" در راستا پیشگیری و کاهش این جرایم با استفاده از تجربه کشور های پیشرو در این زمینه (ایالات متحده آمریکا)، طراحی شده است. این طرح دارای دو محور اصلی

1- آگاهی بخشی نسبت به حقوق شهروندان

2-  آموزش اصول شهروندی

به شرح ذیل است:

  • آگاهی بخشی: در این راستا پوستر های موضوعی با محوریت مزاحمت های خیابانی جهت اطلاع نوجوانان و جوانان محلی نسبت به مجرمانه بودن این اعمال و شناساندن پیامد های قضایی این جرایم، به صورت ماهانه در معابر و مغازه های محله نصب خواهدشد.
  • آموزش:همگام با شناساندن رفتار مجرمانه و هشدار نسبت به عواقب انجام آن ،معرفی رفتار درست ضرورتی است که از طریق آموزش اجرایی می گردد. مطابق این محور، اصول شهروندی و احترام به حقوق شهروندان خاصه زنان و دختران ، از طریق کارگاه های آموزشی که در مدارس برگزار میگردد و همینطور برگزاری جلسات نمایش و نقد فیلم به صورت هفتگی واستفاده از فرصت تعامل ایجاد شده در این جلسات به نوجوانان و جوانان پسر محلی آموزش داده می شود.

جلب مشارکت جوانان و نوجوانان فعال محلی اعم بسیجیان، اعضا تیم های ورزشی، تحصیلکرده ها  و ...  از طریق تشکیل جلسات مشترک و جداگانه  با آن ها و  تشکیل گروهی ولو چند نفر از آن ها بهترین روش برای اجرای این طرح به صورت مشارکتی است. برخلاف سایر گروه های اثر گذار، نوجوانان و جوانان ذکور زیر 25 سال، به دور از مشغله های فکری و اقتصادی  سال های  بعد و باورهای غلط فرهنگی که مانع فعالیت های اجتماعی دختران و زنان هستند، آماده ترین و پرانگیزه ترین گروه هایی هستند که می توان از آن ها در فرایند توسعه محلی استفاده نمود.

باید توجه داشت که در جلسات برگزار شده با این افراد به بیان مشکل اکتفا نموده و راه حل آن ها را جست و جو نمود. ارائه اندکی از راه حل های اجرا شده در دنیا همراه با کسب نظر آن ها، در عین تعریف فرآیند ذکر شده توسط آن ها و کسب نظرات تکمیلی و راه گشای ایشان موجب می گردد که  افراد مذکور این طرح را ایده و نظر خود پندارند؛ امری که نقش به سزایی در مشارکت و حساسیت آن ها در اجرای طرح دارد. طبق تجربه حاصل شده از اجرای این طرح، اعضا این گروه از همان ابتدای طرح مسئولیت پخش و نصب پوستر ها و تراکت های آگاهی بخشی، دعوت و جذب جامعه هدف به جلسات نمایش و نقد فیلم، برگزاری ومدیریت جلسات و پیگیری جهت اجرای منظم برنامه ها را برعهده می گیرند.

دیدگاه ها
درج دیدگاه