تسهیلگری

پست شده در 2 سال پیش و آخرین بروزرسانی 1 سال پیش
تسهیلگری

تسهیلگری در بسترهای مختلفی معنا پیدا میکند. در حوزه آموزش و یادگیری، تسهیلگری فنی است که در آن گرداننده جلسه (معلم/تسهیلگر) با پرسیدن سوال های باز و مرتبط با موضوع، گوش دادن به پاسخ ها و پرسیدن سوال های عمیق، جلسه را هدایت میکند تا میزان آگاهی از موضوع مورد بحث را افزایش دهد یا برای مساله ای راه حلی پیدا کند.
تسهیلگری یک مهارت رو به رشد و مبتنی بر تجربه است و تسهیلگران بخش عمده ای از قابلیت ها و مهارت های لازم در کارشان را در طول سال های فعالیت شان بدست می آورند. تسهیلگر کارامد باید به مجموعه از دانش و اطلاعات علمی و پشتوانه نظری قوی و مجموعه ای از مهارت های ارتباطی و شناختی مجهز باشد.

شش گام تسهیلگری

گام اول: مقدمه

گام دوم: گردآوری نظرات

گام سوم: انتخاب اولویت ها

گام چهارم: پرداختن به شیوه اجرای پروژه

گام پنجم: برنامه ریزی

گام ششم: جمع بندی

کاربرد تسهیلگری در جلسات اجتماعات محلی

شرکت کنندگان در هر جلسه با دیدگاه ها و نظرات شخصی و دانسته ها و ندانسته هایشان وارد جلسه میشوند و هریک به دنبال رسیدن به ایده آل یا دیدگاه خود در پایان بحث هستند. به همین
دلیل مقدمه گامی بسیار حیاتی است که در آن شرکت کنندگان را همراه و هماهنگ میکنیم. در این قدم تسهیل گر ابتدا پروسه و اهداف جلسه را اعلام میکند و سپس به شرکت کنندگان میگوید که چه مقدار زمان برای رسیدن به این اهداف و بخش های مختلف خواهند داشت. به این ترتیب شما چارچوبی اولیه از اندازه و ابعاد بحث را به اشتراک گذاشته اید و حاضرین میدانند که باید در این چارچوب کار را جلو ببرند.
برای مثال؛ وقتی اعضای جلسه یک به یک وارد جلسه شدند، صندلی ها را به صورت دایره وار بچینید و سعی کنید با کمی خوش و بش کمک کنید تا فضا از حالت سردی و غریبه گی خارج شود.
پس از شکستن یخ و باز شدن باب گفت و گو وقت آن میرسد که اعلام کنید در این جلسه برای چه دورهم جمع شده اید (هدف) و چه شد که اقدام به برگزاری این جلسه کردید (نگیزه انجام پروژه) و نیز تا چه موقع قرار است این پروژه به نتیجه برسد (جدول زمانی برای جلسه جاری و جلسه های آتی). این چارچوب کمک میکند تا بحث هرچه زودتر به جایی که باید و تمرکزی که لازم است برسد.

 

برای دست یابی به pdf کامل متن روی لینک های زیر کلیک کنید:

https://www.dropbox.com/s/6zoy5hb350ungr1/%D8%AC%D8%B2%D9%88%D9%87%20%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%DB%8C.pdf?dl=0

https://www.dropbox.com/s/pbysj0g3rjd0n5a/1.pptx?dl=0

دیدگاه ها
درج دیدگاه