بخش های ما

تسهیلگری و توسعه اجتماعی

تسهیلگری و توسعه اجتماعی

تسهیلگری و توسعه محلی

تسهیل گری در توسعه محلی، فرآیند توسعه توان افزایی جامعه محلی با رویکرد توسعه پایدار (اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و محیط زیستی) را که شامل جمع آوری اطلاعات، برنامه ریزی، اجرا، پایش و ارزیابی می باشد را طراحی و تسهیل می کند که این در این فرایند جنبه های انسانی، رویکرد عادلانه و مشارکت جویانه جامعه محلی مورد توجه قرار می گیرد.

در فرآیند توان افزایی و توسعه پایدار جامعه محلی، تسهیلگری به جامعه محلی کمک می نماید تا برنامه ریزی مشارکتی برای حل مسایل خود را با تکیه بر داشته ها و منابع بومی خود انجام دهد، از این طریق جامعه محلی می تواند داشته های خود را شناخته، فهرست و طبقه بندی نماید و برنامه ریزی مناسب جهت به کارگیری آنها را به انجام برساند.

استفاده از تسهیلگری در مورد افراد و سازمان‌ها در موارد زیر رایج است:

  • زمانی که پروژه به اعتماد، تعهد و مشارکت روبه‌جلوی مراجعان نیاز دارد.
  • زمانی که مراجع با مشکلات پیچیده یا اهداف کلیدی روبه‌روست.