بخش های ما

ارزیابی تاثیرات اجتماعی و مطالعات شهری

ارزیابی تاثیرات اجتماعی و مطالعات شهری

ارزیابی Social Impact Assessment (SIA) تاثیر از نظریه جامعه‌شناختی، انسان‌شناختی، روانشناسی و بقیه عرصه‌های علوم اجتماعی استفاده می‌کند بتواند تغییرات اجتماعی و تأثیرات آن‌ها بر مردم را مدل‌سازی و درک کند. می‌توان گفت ارزیابی تاثیر فاقد نظریه‌ای مستقل است و مدل‌سازی و مفهوم‌های حوزه ارزیابی تاثیر برگرفته از ادبیات علوم اجتماعی و کاربست آن‌هاست. روش‌های متداول علوم اجتماعی اعم از کمی و کیفی، به علاوه روش‌هایی برگرفته از اقتصاد، آمار و بقیه عرصه‌ها ارزیابی تأثیر (نظیر ارزیابی تأثیرات بهداشتی و ...) برای توصیف، پیش‌بینی و برآورد اثرات تغییرات ناشی از اقدامات توسعه‌ای به‌کار گرفته می‌شوند. در واقع ارزیابی تاثیرکاربست نظریه و روش علوم اجتماعی برای ارزیابی تأثیرات اقدامات توسعه‌ای (سیاست‌ها، طرح‌ها و برنامه‌ها) به شمار آورد.

خدمات ما در ارزیابی تاثیر:

  1. جلب همکاری همگانی (Public involvement)
  2. توصیف اقدام توسعه‌ای برنامه‌ریزی شده
  3. جمع‌آوری داده‌های پایه‌ای (Profiling)
  4. دامنه‌یابی (Scoping)
  5. مطالعه تأثیرات محتمل
  6. مطالعه واکنش‌ها به تأثیرات
  7. برآورد تأثیرات ثانویه و انباشتی (Secondary and cumulative impacts)
  8. ارزیابی گزینه‌های بدیل (Alternatives of proposed action)
  9. ارزیابی ترمیم و جبران تأثیرات منفی (Mitigation)
  10. طراحی و تدوین نظام نظارتی (Monitoring)