بخش های ما

مطالعات امکان سنجی و نیازسنجی

مطالعات امکان سنجی و نیازسنجی

انجام طرح ها و پروژه های تامین مالی خرد

ارائه طرح های توجیهی مشاغل و کسب و کارهای خرد، متوسط و کلان

ایجاد و راه اندازی کسب و کارهای خرد محلی با استفاده از توان اجتماعی

امکان سنجی و نیازسنجی انجام پروژه های عمرانی و زیرساختی

انجام بازار سنجی پروژه های مختلف

انجام مطالعات بازار و برند سازی کسب و کارهای مختلف

برگزاری کارگاه های آموزشی در زمینه کارآفرینی و کسب و کار

برگزاری دوره های آموزشی نرم افزارهای اقتصادی و آماری