مرجان شجاعی کارشناس پژوهش و ارزیابی

تیم ما

مرجان شجاعی کارشناس پژوهش و ارزیابی

مرجان شجاعی
  • دکترای جامعه شناسی_توسعه