فرنوش حمیدپور مدیر عامل

تیم ما

فرنوش حمیدپور مدیر عامل

فرنوش حمیدپور
مدیر عامل
  • دکترای جامعه شناسی_توسعه