حامد بختیاری مدیر دفتر شهید همت

تیم ما

حامد بختیاری مدیر دفتر شهید همت

حامد بختیاری
  • کارشناس ارشد شهرسازی