سمیه حمیدپور عضو هیئت مدیره

تیم ما

سمیه حمیدپور عضو هیئت مدیره

سمیه حمیدپور
عضو هیئت مدیره
  • کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی