فرناز حمیدپور مدیر طرح و برنامه ریزی

تیم ما

فرناز حمیدپور مدیر طرح و برنامه ریزی

فرناز حمیدپور
مدیر طرح و برنامه ریزی
  • کارشناس مهندسی مکانیک_طراحی جامدات