رویدادها

همایش منابع انسانی و توسعه

همایش منابع انسانی و توسعه

تاریخ برگزاری 05 - خرداد - 1401

ساعت برگزاری 10:30:00

تاریخ پایان 05 - خرداد - 1401

زمان پایان 12:30:00

تعداد 0 شرکت کننده

وضعیت پایان یافته

همایش منابع انسانی و توسعه با حضور دکتر محمود سریع القلم

هدف از این همایش توانمندسازی سازمان های استان کرمان در حوزه منابع انسانی و ضرورت پرداختن به حوزه توان افزایی انسان امروز است