رویدادها

همایش منابع انسانی و توسعه

همایش منابع انسانی و توسعه

زمان برگزاری

وضعیت پایان یافته

همایش منابع انسانی و توسعه با حضور دکتر محمود سریع القلم

هدف از این همایش توانمندسازی سازمان های استان کرمان در حوزه منابع انسانی و ضرورت پرداختن به حوزه توان افزایی انسان امروز است