بخش های ما

تسهیلگری و توسعه اجتماعی

تسهیلگری و توسعه اجتماعی

تیم سازی و نهادسازی در اجتماعات محلی

توانمند سازی و افزایش کارکردهای زنان

نیاز سنجی و امکان سنجی اجتماعی پروژه های بزرگ

قابلیت سنجی پروژه های عمرانی

ارزیابی تاثیر (اتاف) در پروژه های شهری

توانمند سازی و عارضه یابی پروژه های شهری و روستایی

پژوهش های بنیادی و توسعه ای و کاربردی

مطالعات کیفی در حوزه شناخت و مردم شناسی

جمع‌آوري‌، تحليل‌ اطلاعات، ایجاد پایگاه داده، انجام کلیه مراحل اجرای طرح‌ های آماری

مطالعه، تحقیق و برنامه ریزی در زمینه اجتماعی و طرح ریزی در جهت ارتقاء سطح کیفیت زندگی اجتماعی با تاکید بر حوزه اجتماع محور

انجام پروژه های رویداد محور (جشن ها و جشنواره ها با رویکرد اجتماعی)