بخش های ما

آموزش و توانمندسازی

آموزش و توانمندسازی

ارزیابی و بررسی و تعریف چرخه بهبود وضعیت برای افراد آسیب دیده

تیم ورک (Team work) و توانمند سازی برای گروه های اجتماعی آسیب پذیر

ارائه خدمات تخصصی مددکاری اجتماعی (Home visit) ، مصاحبه، مشاوره مددکاری و ….

تقویت اقدامات موثر و انسانی نظام ‌هایی که خدمات و فرصت‌ های لازم را برایشان تعیین می‌کند.

توان افزایی و تقویت سازگاری گروه های ضد اجتماعی

رویکرد های نوین مددکاری گروهی در خصوص کودکان