بخش های ما

ارزیابی تاثیرات اجتماعی و مطالعات شهری

ارزیابی تاثیرات اجتماعی و مطالعات شهری

توانمندسازی ساکنین درفرآیند بهسازی و نوسازی بافت های نا کارآمد شهری

برنامه ریزی توسعه گردشگری

برنامه ریزی توسعه محله ای

برنامه ریزی سکونت گاههای غیر رسمی

ساماندهی سیمای شهری در جهت ارتقای کیفیت محیطی

مطالعات زیست محیطی پروژه های بزرگ مقیاس

مطالعات ارزیابی تاثیراجتماعی و فرهنگی (اتاف) پروژه های شهری

مطالعات پروژه های گردشگری