بخش های ما

مسئولیت اجتماعی سازمان ها و بنگاه های اقتصادی (CSR)

مسئولیت اجتماعی سازمان ها و بنگاه های اقتصادی (CSR)

طراحی و اجرای پروژه های توانمندسازی حقوقی برای گروهای آسیب پذیر یا در خطر آسیب پذیری (زنان، کودکان، نوجوانان، کارگران و...)

طراحی  واجرای طرح های جامعه مدار پیشگیری از جرم

طراحی و اجرای طرح های مشارکتی جهت ارتقای عدالت و اعتماد جمعی

تشکیل و راهبری گروه های توانمند سازی، آموزشی و تسهیلگری در مناطق جرم خیز

برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی حقوقی (نگارش حقوقی، حقوق زنان، حقوق خانواده، حقوق کودک، حقوق شهروندی، آیین دادرسی ....)

انجام مطالعات و پروژه های آسیب شناسی  در حوزه حقوقی-اجتماعی

ارائه مشاوره های تخصصی حقوقی